Sarcophagus of Larthia Seianti, 150-130 a.C, Archeological Museum of Florence

Sarcophagus of Larthia Seianti, 150-130 a.C, Archeological Museum of Florence

Sarcophagus of Larthia Seianti, 150-130 a.C, Archeological Museum of Florence