image

Bono Vix, Yoko Ono, David, Iman and Brain Eno
(Courtesy of https://davidbowienews.wordpress.com)